Dr. Dodi Haryono, SHI., SH., MH.

H. Tata Negara

man, male, avatar-303792.jpg

Ihsan, SH., MH.

H. Tata Negara

man, male, avatar-303792.jpg

Gusliana HB, SH., M.Hum.

H. Tata Negara

man, male, avatar-303792.jpg

Dr. Emilda Firdaus., SH., MH.

H. Tata Negara

Ledy Diana, SH., MH.

H. Tata Negara

man, male, avatar-303792.jpg

Junaidi, SH., MH.

H. Tata Negara

man, male, avatar-303792.jpg

Dr. Mexsasai Indra, SH., MH.

H. Tata Negara

man, male, avatar-303792.jpg

Dr. Dessy Artina, SH., MH.

H. Tata Negara

Nurahim Rasudin, SH.,MH.

H. Perdata

Zulwisman, SH.,MH.

H. Tata Negara

man, male, avatar-303792.jpg

Dr. Maria Maya Lestari, SH., MSc., MH

H. Internasional

man, male, avatar-303792.jpg

Dr. Evi Deliana HZ, SH., LL.M.

H. Internasional

Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH., MH.

H. Internasional

Widia Edorita, SH., MH.

H. Internasional

Elmayanti, SH., MH.

H. Internasional

man, male, avatar-303792.jpg

Adi Tiaraputri, SH., MH.

H. Internasional

Dr. Rika Lestari, SH., M.Hum.

H. Perdata

man, male, avatar-303792.jpg

Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn.

H. Perdata

man, male, avatar-303792.jpg

Dr. Firdaus, SH., MH.

H. Perdata

man, male, avatar-303792.jpg

Dr. Rahmad Hendra, SH., M.Kn.

H. Perdata

man, male, avatar-303792.jpg

Dr. Hayatul Ismi, SH., MH.

H. Perdata

man, male, avatar-303792.jpg

Dasrol, SH., MH.

H. Perdata

man, male, avatar-303792.jpg

Riska Fitriani, SH., MH.

H. Perdata

Ulfia Hasanah, SH., M.Kn.

H. Perdata

man, male, avatar-303792.jpg

Dr. Hengki Firmanda S, S, SH., LL.M.,M.Si

H. Perdata

Meriza Elpha Darnia, SH., MH.

H. Perdata

man, male, avatar-303792.jpg

Setia Putra, SH., MH.

H. Perdata

man, male, avatar-303792.jpg

Dr. Mukhlis R, SH., MH.

H. Pidana

Dr. Erdianto, SH., M.Hum.

H. Pidana

Erdiansyah, SH., MH.

H. Pidana

Dr. Davit Rahmadan, SH., MH.

H. Pidana

man, male, avatar-303792.jpg

Syaifullah Y. Ardiyanto, SH., MH.

H. Pidana

man, male, avatar-303792.jpg

Zainul Akmal, S.H.,M.H

H. Tata Negara

man, male, avatar-303792.jpg

Sukamarriko A., SH., MH.

H. Pidana

Ferawati. SH., MH.

H. Pidana

Mardalena Hanifah, SH., M.Hum.

H. Pidana

Tengku Arif Hidayat, S.H., M.H.

H. Pidana

man, male, avatar-303792.jpg

Separen, M.H.

H. Tata Negara

Samariadi, M.H.

H. Perdata

Rahmat Gm. Manik, M.H.

H. Perdata

man, male, avatar-303792.jpg

Ricki Musliadi, M.H.

H. Perdata

man, male, avatar-303792.jpg

Mumaddun Khaerudin Salami, S.H., M.H.

H. Perdata

Muhammad Zulhidayat, M.H.

H. Tata Negara

Muhammad A. Rauf, S.H.,M.H

H. Tata Negara