Dosen

NO. NIP NAMA KETERANGAN
1 195712231987021001 DRS.RAHMAD, MT. PLH.DEKAN
2 195701281996031001 IKHSAN, SH.,MH.
3 197708282003122002  GUSLIANA HB. SH.,M.HUM
4 197508032003121004 Dr.FIRDAUS, SH.,MH.
5 197201221999031002 ZULFIKAR JAYAKUSUMA MELANJUTKAN S3
6 198005052006042001 RIKA LESTARI SH.,M.HUM
7 19760906200312001 EVI DELIANA, SH.,LL.M MELANJUTKAN S3
8 197901242006041002 DODI HARYONO, SHI.,SH.,MH.
9 197802272003122002 Dr.EMILDA FIRDAUS, SH.,MH.
10  197806022006042002 MARIA MAYA LESTARI, SH.,M.SC.MH.
11  197609052006041002  RAHMAD HENDRA, SH.,M.KN.
12  197803272006042001  Dr.MARYATI BACHTIAR, SH.,M.KN.
13  197905252006042001 HAYATUL ISMI, SH.,MH. MELANJUTKAN S3
14  198106092008012018  LEDY DIANA, SH.,MH.
15  198212022008012008 DESSY ARTINA, SH.,MH. MELANJUTKAN S3
16  197311102008011018 Dr.ERDIANTO, SH.,M.HUM
 17 198202142008012011 WIDIA EDORITA, SH.,MH.
 18 197505152008011016 MUKHLIS. R.SH.,MH.
 19 198103132008011010 Dr.MEXSASAI INDRA, SH.,MH.
 20 197507112008121002  ERDIANSYAH, SH.,MH.
21 198006162008121003 JUNAIDI, SH.,MH.
 22  198008062008122001  RISKA FITRIANI, SH.,MH.
 23  198303162008121002 DAVIT RAHMADHAN, SH.,MH. MELANJUTKAN S3
 24 197301012006041015 DASROL, SH.,MH.
 25  198310242009122003  ULFIA HASANAH, SH.,M.KN.
 26  197805232006041002  SYAIFULLAH YOPHI A, SH.,MH.
27 1967052119932002 MARDALENA HANIFAH, SH.,M.HUM
 28  197201052006041001  ABDUL GHAFUR, S.AG.
 29 SUKAMARIKO, SH.,MH.  DOSEN KONTRAK
 30 NURRAHIM, SH.,MH. DOSEN KONTRAK
 31 MEIRIZA ELPHA, SH.,MH.  DOSEN KONTRAK
 32  ZULWISMAN, SH.MH.  DOSEN KONTRAK
 33  ADI TIARA PUTRI, SH.,MH.  DOSEN KONTRAK
 34  SETIA PUTRA, SH.,MH.  DOSEN KONTRAK